Privacybeleid

 

Naar aanleiding van de GDPR, delen wij u graag ons privacybeleid mee.

Wie wil kan ook de pfd-versie raadplegen onderaan deze pagina.

PRIVACYVERKLARING O3107G - Scouts en Gidsen d'Olmen
Onze scouts- en gidsengroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en
sympathisanten.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We
doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of
GDPR).


Algemene informatie groep
O3107G - Scouts en Gidsen d'Olmen
Iepenstraat 78C
9100 Sint-Niklaas
www.scoutsdolmen.be
Onze groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van leden en
leiding worden echter ook verzameld in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.
Hiervoor treedt onze groep op als verwerker. Meer informatie over het privacybeleid van Scouts en
Gidsen Vlaanderen vzw kan je terugvinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.
 

Jouw rechten
Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze
kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je
zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.
1. Gegevens inkijken
Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de
Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken.
Wil je een overzicht krijgen van alle gegevens die we in ons bezit hebben, neem dan contact op met
Cara Van Molle (groepies@gmail.com).
2. Gegevens verbeteren of aanvullen
Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of
aanvullen.
3. Gegevens verwijderen
Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:
 De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld
werden. 
 De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
 De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
4. Gebruik van gegevens beperken
Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben
je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze
vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.
5. Rechten uitoefenen
We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven
welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je
vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een
kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens
gebruikt of misbruikt.
Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met Siese Van Poeck
(groepies@gmail.com).
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming, te bereiken via
privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen
vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.
Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .


Welke gegevens verzamelen we?
Identificatiegegevens zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit.
Medische gegevens zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen,
bijzondere aandachtspunten voor leiding bij de sociale omgang, bij sporten, hygiëne of beperkingen.
Je gezinssituatie zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood.
Je lidmaatschappen zoals vorige en huidige functies in groepen.
Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van
geloofsovertuigingen.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer of financiële tegemoetkomingen.
Afbeeldingen zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.


Waarom verzamelen we deze gegevens?
Onze groep verwerkt heel wat gegevens in het kader van het lidmaatschap en de bijhorende
contractuele relatie. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
 Een vlotte werking van de groep en de ledenadministratie
 Het verzekeren van elk aangesloten lid
 Communicatie over de werking van onze groep
 Het organiseren van de wekelijkse activiteiten en evenementen
Het versturen van het maandblaadje en nieuwsbrieven
Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht voor het
lidmaatschap bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan
er geen aansluiting zijn.
Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige
aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van
medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of
meerderjarig lid.


Verkrijgen van de gegevens
Gegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkene en/of zijn ouder(s) of voogd.
 

Bewaartermijn
Onze groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Hierbij moeten wij rekening houden met verschillende wettelijke termijnen.
Nagenoeg alle gegevens worden ten laatste 10 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap
vernietigd, met uitzondering van de medische gegevens. Deze worden ten laatste 1 jaar na afloop van
het lidmaatschap vernietigd.
 

Toegang tot de gegevens
Onze leiding heeft toegang tot de persoonsgegevens van alle leden en leiding, dit in het kader van hun
werkzaamheden en de organisatie van de groep.
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.
 

Wijzigingen aan deze verklaring
Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. De meest recente versie kan steeds
geraadpleegd worden via Geen privacy-URL.
Laatste aanpassing: 08/09/2018